ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติวัด
ทำเนียบเจ้าอาวาส
ประวัติเจ้าอาวาส
กฏระเบียบของวัด
ประวัติหมู่บ้าน
วัดในเขตอำเภอบ้านด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม
ธรรมะออนไลน์
นิทานธรรมะ
ภาพพุทธประวัติ
กำลังใจชีวิต
วาทศิลป์
บทแหล่
เทศนาวาไรตี้
ดาวน์โหลด
ภาพอสุภะ
ร้อยรส บทกลอน
คลิปวีดีโอทั่วไป
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา

ออนไลน์ 13คน
ผู้ชมวันนี้465คน
ผู้ชมเมื่อวาน1397คน
ผู้ชมเดือนนี้22466คน
ผู้ชมเดือนก่อน29801คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1431479คน


   วิทยบริการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ป.5

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง       ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา                              เวลา 1 ชั่วโมง

วันที่       ................... เดือน .................................................... พ.ศ. .............................

 

สาระสำคัญ

                พระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงสอนชาวโลกให้ได้รู้และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ที่จะให้ผู้อื่นได้รู้ตาม จึงควรที่ชาวพุทธพึงเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ศึกษาพุทธประวัติ ชาดกอันเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ตลอดจนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                1. ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย

                2. รู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

                               

เนื้อหาสาระ

                พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย                                                                                                                                                     

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1 รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย               เวลา       1                ชั่วโมง

ขั้นนำ    1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย ด้วยการให้ผู้เรียนไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิ 3-5 นาที

                2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

                3. แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบ

                4. ผู้สอนเปิดซีดีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาให้ผู้เรียนดู หลังจากนั้นร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดู

ขั้นสอน 5. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยคละความสามารถและเพศ

                6. แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาเรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติไทย    

                7. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย แล้วสรุปเป็นความคิดของกลุ่ม

                8. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน

ชั้นสรุป  9. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปประเด็นที่ศึกษาหลังจากที่ตัวแทนทุกกลุ่มนำเสนอความคิดเห็นครบทุกกลุ่ม

                10. ผู้เรียนทำใบกิจกรรม

                11. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

                12. ผู้เรียนทำแบบทดสอบตอนที่ 1

 

สื่อการเรียนรู้

                1. สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.5(CAI)

 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

                1. วิธีวัด

                                - สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม/รายบุคคล

                                - ตรวจกิจกรรม/ใบงานรายบุคคล    

                                - ตรวจผลงานกลุ่ม

                                - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

                                - ตรวจแบบทดสอบตอนที่ 1

                2. เครื่องมือ

                                - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม/รายบุคคล

                                - แบบประเมินกิจกรรม/ใบงาน

                                - แบบประเมินผลงานกลุ่ม

                                - แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

                                - แบบทดสอบตอนที่ 1

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้

                1. ผู้เรียนควรหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทย

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

                1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                ...............................................................................................................................................

                ...............................................................................................................................................

                ...............................................................................................................................................

                2.ปัญหาอุปสรรค

                ...............................................................................................................................................

                ...............................................................................................................................................

                ...............................................................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

                ...............................................................................................................................................

                ...............................................................................................................................................

                ...............................................................................................................................................

 

ลงชื่อ ............................................................

ผู้สอน

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง       พุทธประวัติ                                                                                          เวลา 5  ชั่วโมง

วันที่............... เดือน .................................................... พ.ศ. .........................................

 

สาระสำคัญ

                สังคมชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาลมีระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนคติความเชื่อทางศาสนา เป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อในเรื่องวรรณะที่ชาวชมพูทวีปยึดมั่นอย่างเคร่งครัดจนกลายเป็นเครื่องกดขี่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ จึงเป็นผลให้เกิดพระพุทธศาสนาขึ้น

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายพุทธประวัติได้

2. วิเคราะห์พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าได้อย่างเป็นกระบวนการ

 

เนื้อหาสาระ

1. สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ

2. พุทธกิจสำคัญ

3.  เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2  สรุปพุทธประวัติ  ตรัสรู้      เวลา      3              ชั่วโมง

ขั้นนำ    1. ผู้สอนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยนำผู้เรียนนั่งแยกเป็นกลุ่มนอกห้องเรียน แล้วนั่งสมาธิ 3-5 นาทีก่อนเรียน

                2. ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน

                3. ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                4. ผู้สอนนำภาพการตรัสรู้ให้ผู้เรียนดู

ขั้นสอน 5.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาถาม-ตอบ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้ดูหลังจากนั้นให้สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพ

                6. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 2-3 คน

ขั้นสรุป 7. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง พุทธประวัติ

 

การจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3  พุทธกิจสำคัญ      เวลา       1             ชั่วโมง

 ขั้นนำ   1. ผู้สอนสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนสวดมนต์ไหว้พระ และทำสมาธิ 3-5 นาที

                2. ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเพื่อทบทวนความรู้เรื่อง พุทธประวัติ

 ขั้นสอน3.แจกใบความรู้เรื่อง พุทธกิจสำคัญ  ให้ผู้เรียนศึกษา 5 นาที

                4. ผู้สอนให้ผู้เรียนตั้งคำถาม หลังจากนั้นแลกเปลี่ยนกันถามตอบ

ขั้นสรุป5. ผู้สอนนำสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา(CAI)ให้ผู้เรียนศึกษาเป็นการสรุปเนื้อหา

                6. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแผนที่ความคิดเป็นการสรุปเนื้อหาอีกรอบ

 

การจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 4 เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์             เวลา       1              ชั่วโมง

ขั้นนำ    1. ผู้สอนสร้างบรรยากาศโดยการให้ผู้เรียนจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม ไหว้พระสวดมนต์ และทำสมาธิ 3-5 นาที วันที่ : 29 พ.ย. 2554,08:33   เข้าชม 1513 ครั้ง

โพสโดย : rueng

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ควรไม่เกิน 200 kb.
Emotion ใช้เมาส์ลากที่รูป Emotion ใส่ในช่องข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น !

Copyright @ 2011 วัดบ้านตะโคง
ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 089-4849570 e-mail : ru-e@windowslive .com