ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ประวัติวัด
ทำเนียบเจ้าอาวาส
ประวัติเจ้าอาวาส
กฏระเบียบของวัด
ประวัติหมู่บ้าน
วัดในเขตอำเภอบ้านด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม
ธรรมะออนไลน์
นิทานธรรมะ
ภาพพุทธประวัติ
กำลังใจชีวิต
วาทศิลป์
บทแหล่
เทศนาวาไรตี้
ดาวน์โหลด
ภาพอสุภะ
ร้อยรส บทกลอน
คลิปวีดีโอทั่วไป
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา

ออนไลน์ 13คน
ผู้ชมวันนี้323คน
ผู้ชมเมื่อวาน1352คน
ผู้ชมเดือนนี้13422คน
ผู้ชมเดือนก่อน42546คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1514912คน


   ดาวน์โหลด
แบบสวดในกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม

แบบสวดในกรรมวาจาในอุปสมบทกรรม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำสมมติตนเพื่อสอนซ้อน

            สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ,  โอภาโส  อายัสมะโต  โสภาณัสสะ  อุปสัมปทาเปกโข,  ยทิสังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  อะหัง  โอภาสัง  อะนุสาเสยยัง,

คำสอนซ้อน

สุณาสิ๊  โอภาสะ  อะยันเต สัจจะกาโล ภูตกาโล, ยัง ชาตัง ตัง สังฆมัชเฌ  ปุจฉันเต, สันตัง  อัตถีติ  วัตตัพพัง  อสันตัง นัตถีติ  วัตตัพพัง,  มา โข วิตถาสิ, มา โข  มังกุ  อะโหสิ, เอวันตัง  ปุจฉิสสันติ,  สันติ๊  เต  เอวรูปา  อาพาธา

 ถาม                                                             ตอบ

กุฏฐัง                                                    นัตถิ       ภันเต

คัณโฑ                                 นัตถิ       ภันเต

กิลาโส                                                  นัตถิ       ภันเต

โสโส                                  นัตถิ       ภันเต

อะปะมาโล                                           นัตถิ       ภันเต

มะนุสโสสิ๊                            อามะ       ภันเต

ปุริโสสิ๊                                 อามะ       ภันเต

ภุชิสโสสิ๊                                             อามะ       ภันเต

อะนะโนสิ๊                                           อามะ       ภันเต

นะสิ๊  ราชะภะโฏ                                 อามะ       ภันเต

อะนุญญาโตสิ๊   มาตาปิตูหิ              อามะ       ภันเต

ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊               อามะ       ภันเต

ปะริปุณณันเต  ปัตตะจีวะรัง                อามะ       ภันเต

กินนาโมสิ                              อะหัง  ภันเต  โอภาโส  นามะ

โก  นามะ เต อุปัชฌาโย                      อุปัชฌาโย  เม  ภันเต  อายัสมา  โสภะโณ  นามะ

                                                     

                                        

 

 

คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา

สุณาตุ  เม ภนฺเต  สงฺโฆ ,  โอภาโส,  อายสฺมโต  โสภาณสฺส  อุปสมฺปทาเปกฺโข,  อนุสิฏฺโฐ  โส  มยา,  ยทิสงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺลํ,  โอภาโส  อาคจฺเฉยย, ( คำเรียก)  อาคัจฉาหิ,

คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม

สุณาตุ  เม ภฺนเต  สงฺโฆ , อยํ โอภาโส,   อายสฺมโต  ฐิตสารสฺส  อุปสมฺปทาเปกโข,   ยทิสงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺลํ,  อหํ  โอภาสํ  อนฺตรายิเก  ธมฺเม  ปุจเยยฺยํ,

คำถามอันตรายิกธรรม

                สุณาสิ๊  โอภาส  อยนฺเต สจฺจกาโล ภูตกาโล, ยํ ชาตํ ตํ สงฺฆมชฺเฌ  ปุจฺฉนฺเต, สนฺตํ  อตฺถีติ  วตฺตพฺพํ  อสนฺตํ นตฺถีติ  วตฺตพฺพํ,  สนฺติ  เต  เอวรูปา  อาพาธา ( ถาม ) กุฏฐัง ฯ ล ฯ  โก  นาม  เต  อุชฺฌาโย, ( ตอบ ) นตฺถิ   ภนฺเต  อุปชฺฌาโย  เม ภนฺเต  อายสฺมา ฐิตสาโร นาม,

กรรมวาจาอุปสมบท

            สุณาตุ  เม ภนฺเต  สงฺโฆ , อยํ โอภาโส,   อายสฺมโต  ฐิตสารสฺส  อุปสมฺปทาเปกฺโข,  ปริสุทฺโธ อนฺตรายิเกหิ  ธมฺเมหิ, ปริปุณฺณสฺส  ปตฺตจีวรํ,  โอภาโส   สงฺฆํ  อุปสมฺปทํ  ยาจติ,  อายสฺมตา  ฐิตสาเรน อุปชฺฌาเยน, ยทิสงฺฆสฺส  ปตฺตกลฺลํ,  สงฺโฆ โอภาสํ  อุปสมฺปาเทยฺย, อายสฺมตา  ฐิตสาเรน  อุปชฺฌาเยน,  เอสา  ญตฺติ,

            สุณาตุ  เม ภนฺเต  สงฺโฆ , อยํ โอภาโส,   อายสฺมโต  ฐิตสารสฺส  อุปสมฺปทาเปกโข,  ปริสุทโธ อนฺตรายิเกหิ  ธมฺเมหิ,  ปริปุณณสฺส  ปตฺตจีวรํ,   สงฺโฆ  โอภาสํ  อุปสมฺปทํ  ยาจติ, อายสฺมตา  ฐิตสาเรน อุปชฺฌาเยน, สงฺโฆ โอภาสํ  อุปสมฺปาเทติ, อายสฺมตา  ฐิตสาเรน อุปชฺฌาเยน,  ยสฺสายสฺมโต ขมติ,  โอภาสสฺส อุปสมฺปทา, อายสฺมตา  ฐิตสาเรน อุปชฺฌาเยน,   โส  ตุณหสฺส, ยสฺส นขมติ, โส  ภาเสยฺย,

               ทุติยมฺปิ   เอตมตฺถํ  วทามิ,  สุณาตุ  เม ภนฺเต  สงฺโฆ ,อยํ โอภาโส  อายสฺมโต  โสภาณสฺส  อุปสมฺปทาเปกฺโข, ฯ ล ฯ  โสภาเสยฺยฯ    ตติยมฺปิ  เอตมตฺถฺ  วทามิ,  สังโฆ , ฯ ล ฯ โสภาเสยยะ,  อุปสมฺปนฺโน  สงฺเฆน, โอภาโส   อายสฺมตา  โสภเณน อุปชฌาเยน,  ขมติ สงฺฆสฺส, ตสฺมา  ตุณฺหี, เอวเมตํ,  ธารยามิ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           สำหรับนาคคู่

คำสวดสมมติและคำสอนซ้อม

       สุณาตุ  เม ภันเต  สังโฆ ,  ปุณโณ จะ สุโภ จะ อายัสมะโต  ฐิตสารัสสะ  อุปะสัปทาเปกขา,

ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง,  อะหัง  ปุณณัญจะ  สุภัญจะ  อนุสาเสยยัง,

      สุณาสิ๊  ปุณณะ  อะยันเต สัจจะกาโล  ภูตะกาโล, ยัง ชาตัง  ตัง สังฆมัชเฌ  ปุจฉันเต, สันตัง  อัตถีติ  วัตตัพพัง  อสันตัง นัตถีติ  วัตตัพพัง,  มา โข วิตถาสิ, มา โข  อะโหสิ, เอวันตัง  ปุจฉิสสันติ,  สันติ๊  เต  เอวรูปา  อาพาธา ( ถาม ) กุฏฐัง ฯ ล ฯ โก  นามะ เต อุชฌาโย, ( ตอบ ) นัตถิ ภันเต  อุปัชฌาโย  เม ภันเต  อายัสมา มนุสสะนาโค  นามะ, ( ถ้าถามทีละรูปข้อความเหมือนกัน )

คำขอเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา

สุณาตุ  เม ภันเต  สังโฆ ,   ปุณโณ จะ สุโภ จะ อายัสมะโต  ฐิตสารัสสะ  อุปะสัปทาเปกขา,

อะนุสิฏโฐ  โส  มะยา,  ยะทิ สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง, ปุณโณ จะ สุโภ จะ อาคัจเฉยยุง, ( อาคัจฉถะ ) คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม

สุณาตุ  เม ภันเต  สังโฆ , อะยัญจะ ปุณโณ  อะยัญจะ สุโภ  อายัสมะโต  ฐิตสารัสสะ  อุปะสัปทาเปกขา, ยะทิ  สังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง, อะหัง  ปุณณัญจะ  สุภัญจะ อันตรายิเก  ธัมเม  ปุจเฉยยยัง,

  คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท

                 สุณาตุ  เม  ภันเต  สังโฆ , อะยัญจะ  ปุณโณ  อะยัญจะ สุโภ  อายัสมะโต  ฐิตสารัสสะ  อุปะสัปทาเปกขา,  ปะริสุทธา อันตรายิเกหิ  ธัมเมหิ, ปริปุณณะมิเมสัง  ปัตตะจีวะรัง,  ปุณโณ จะ สุโภ จะ  สังฆัง  อุปะสัมปะทัง  ยาจันติ, อายัสมะตา  มนุสสะนาเคนะ  อุปัชฌาเยนะ,  ยะทิสังฆัสสะ  ปัตตะกัลลัง, สังโฆ ปุณณัญจะ  สุภัญจะ  อุปะสัมปาเทยยะ,  อายัสมะตา  มนุสสะนาเคนะ  อุปัชฌาเยนะ,  เอสา  ญัตติ,

               สุณาตุ  เม ภันเต  สังโฆ , อะยัญจะ ปุณโณ  อะยัญจะ สุโภ อายัสมะโต  ฐิตสารัสสะ 

อุปะสัปทาเปกขา,  ปะริสุทธา อันตรายิเกหิ  ธัมเมหิ, ปริปุณณะมิเมสัง  ปัตตะจีวะรัง,  ปุณโณ จะ สุโภ จะ  สังฆัง  อุปะสัมปะทัง  ยาจันติ,  อายัสมะตา  ฐิสาเรนะ  อุปัชฌาเยนะ,   สังโฆ ปุณณัญจะ  สุภัญจะ  อุปะสัมปาเทติ,  อายัสมะตา  ฐิตสาเรนะ  อุปัชฌาเยนะ, ยัสสายัสมะโต ขะมะติ,  ปุณณัสสะ  จะ  สุภัสสะ  จะ อุปะสัมปะทา, อายัสมะตา  ฐิตสาเรนะ อุปัชฌาเยนะ, โส  ตุณหัสสะ, ยัสสะ  นะ ขะมะติ, โส  ภาเสยยะ,

        ทุติยัมปิ  เอตะมัตถัง  วะทามิ, สุณาตุ  เม ภันเต  สังโฆ ,  อุปะสัปทาเปกขา,  ฯ ล ฯ โสภาเสยยะ,

       ตติยัมปิ   เอตะมัตถัง  วะทามิ, สุณาตุ  เม ภันเต  สังโฆ อุปะสัปทาเปกขา, ฯ ล ฯ โส  ภาเสยยะ,

           อุปะสัมปันนา  สังเฆนะ,  ปุณโณ  จะ  สุโภ จะ,  อายัสมะตา  ฐิตสาเรนะ  อุปัชฌาเยนะ,  

ขะมะติ  สังฆัสสะ, ตัสมา  ตุณหี, เอวะเมตัง,  ธาระยามิ,      

                                                                                               

 

 

Word Document Download   size 46.5 KB
วันที่ : 29 พ.ย. 2554,17:45   เข้าชม 4900 ครั้ง
โพสโดย : rueng

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ควรไม่เกิน 200 kb.
Emotion ใช้เมาส์ลากที่รูป Emotion ใส่ในช่องข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น !

Copyright @ 2011 วัดบ้านตะโคง
ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 089-4849570 e-mail : ru-e@windowslive .com